Спеціальності


OB

Код спеціальності: 073
Спеціальність: Менеджмент
Форма навчання: Денна
Термін навчання:
3 – роки на базі повної загальної середньої освіти (11 клас)
4 – роки на базі базової середньої освіти (9 класів)
Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»
Кваліфікація фахівця: Організатор виробництва
Освітній рівень фахівця: Молодший спеціаліст


Галузь діяльності: — цілеспрямована організаційно-управлінська діяльність в підроз-ділах та підприємствах усіх галузей виробництва усіх форм власності.
Будь-яка форма діяльності людини пов’язана з її організацією, а тому організа- ція виробництва за своєю роллю і призначенням у формуванні знань і вмінь майбут- нього фахівця займає провідне місце.
Досвід роботи різного роду підприємств свідчить, що саме організація вироб-ництва створює умови для найкращого використання техніки і людей в процесі виробництва і тим самим підвищує його ефективність.
Організація виробництва — це функція управління підприємством, сутність якої полягає у координації ініціативної самостійної господарської діяльності суб’єк-тів підприємництва, спрямованої на організацію не тільки власне виробництва, а також на організацію надання інформаційних, фінансових, консалтингових, освітніх та інших послуг. Організація виробництва передбачає широке використання право-вої науки, що досліджує суб’єктивні чинники управління підприємством.
Ринкові відносини висувають нові вимоги і завдання перед виробництвом, а підприємства несуть повну відповідальність за результати своєї роботи. В цих умовах підвищеної уваги заслуговує підготовка фахівців, які повинні професійно займатися питаннями організації виробництва та діяльності підприємства в цілому, здатних по новому підійти до поставлених цілей і організувати виробництво з урахуванням запитів ринку.

Молодший спеціаліст із спеціальності «Організація виробництва» призначе-ний для роботи на керівних посадах:

 • менеджер;
 • інспектор з організації захисту секретної інформації (персональних даних в закла- дах освіти), інспектор з основної діяльності, інструктор з основної діяльності;
 • помічник керівника;
 • секретар адміністративних органів;
 • інспектор з кадрів,
 • організатор з персоналу;
 • диспетчер виробництва,
 • технік з підготовки виробництва;
 • агент з постачання, диспетчер з відпуску готової продукції.

Якщо ви плануєте працювати на підприємствах, в організаціях та установах усіх форм власності, авіаційної, соціальної та інших галузей економіки – приходьте до нашого коледжу.


Кваліфікація організатор виробництва дозволяє:

 • Кваліфікація організатор виробництва дозволяє:
 • Проводити аналіз та оцінку діяльності підприємства;
 • Брати участь у розробці стратегії і тактики підприємства з використанням сучас-них методів та принципів управління;
 • Приймати оптимальні рішення в конкретних господарських ситуаціях;
 • Використовувати прогресивні методи прогнозування, планування, обліку, контро-лю та аналізу роботи підприємства;

Для формування і покращення свого економічного мислення і закріплення набутих знань студенти проходять навчальну практику з діловодства, комп’ютерної техніки, маркетингу, організації виробництва, а також технологічну практику з менеджменту, комп’ютерних технологій. Для цього використовується база коледжу та інших профільних провідних підприємств галузі.
Викладачі та технології навчання:
Зі студентами працюють висококваліфіковані, досвідчені спеціалісти.

Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають міжнарод- ним стандартам та діючому законодавству України.

Фундаментальна підготовка з економіки підприємства включає ґрунтовну економічну, комп’ютерну та мовну підготовку.

Отримавши фах менеджера з організації виробництва, випускник зможе опти-мально зорієнтуватись в сучасних ринкових відносинах, організувати власне під-приємство, самостійно вибрати пріоритетні напрямки розвитку організації та ефек-тивно управляти її роботою.
Випускники коледжу за спеціальністю «Організація виробництва» можуть продовжити навчання на ІІІ курсі за напрямом підготовки «Менеджмент» в університеті.

Ви будете вміти:

 • Проводити економічний аналіз діяльності підприємства, визначати ефективність виробничих процесів.
 • Визначати вплив зовнішніх техніко-економічних чинників на результати виробництва.
 • Встановлювати відносини з постачальниками, споживачами та конкурентами.
 • Вміти складати оперативні та річні плани виробничо-фінансової діяльності підприємства.

Ви зможете працювати:

 • Помічником керівника основного підрозділу
 • Помічником керівника малого підприємства без апарату управління
 • Інспектором з кадрів
 • Диспетчером виробництва
 • Агентом з постачання
 • Диспетчером з випуску готової продукції