Навчальний процес

Організація навчального процесу
у Васильківському коледжі
Національного авіаційного університету.


Для вирішення основних питань діяльності коледжу, забезпечення навчально – виховного процесу, наукової , культурної та методичної діяльності у коледжі працюють:

 • Педагогічна рада;
 • Методична рада;
 • Адміністративна Рада;
 • Студентська Рада;
 • Десять циклових комісій;
     Васильківський коледж Національного авіаційного університету є відокремленим структурним підрозділом Національного авіаційного університету який здійснює підготовку фахівців освітньо – кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».
     Як ланка у системі безперервної освіти Васильківський коледж НАУ тісно співпрацює з інститутами Національного авіаційного університету , що дає можливість випускникам коледжу, які успішно закінчили навчання за програмою підготовки молодших спеціалістів і пройшли державну атестацію, продовжити навчання на старших курсах інститутів зі споріднених спеціальностей.
     Для підготовки кваліфікованих фахівців, конкурентноздатних на ринку праці, у Васильківському коледжі НАУ створено міцну навчально-матеріальну базу, оснащену за сучасними освітніми технологіями. Навчальний процес проходить у лекційних аудиторіях, лабораторіях, які оснащені зразками авіаційної техніки, комп’ютерних класах укомплектованих, інтерактивними дошками, проекторами, доступом до мережі Internet.


ПЕРШЕ ВІДДІЛЕННЯ

Перше відділення, до складу якого входять шість циклових комісій, очолює Колотушкін Віктор Олександрович.


Завідувач відділення

DSC_1949

     Колотушкін Віктор Олександрович – викладач вищої категорії, педагогічне звання – старший викладач. Загальний педагогічний стаж – 47 років, у Васильківському коледжі НАУ -8 років. На посаді викладача у Васильківському коледжі НАУ працює з 2007 р. Як завідувач відділенням Віктор Олександрович забезпечує організацію навчально-виховного процесу у ввіреному йому відділенні. Багато уваги приділяє методичному забезпеченню дисциплін, які об’єднані в межах цього відділення, професійному становленню викладачів-початківців. Викладає такі дисципліни: «Метрологія та вимірювальна техніка», «Основи авіації та космонавтики».
     Колотушкін В.О. має великий досвід викладання, результатом якого стали методичні розробки. Зокрема методична розробка теми «Особливості конструкції та технічної експлуатації вертольотів» з курсу лекцій по дисципліні «Основи авіації і космонавтики». Віктор Олександрович постійно працює над підвищенням наукового та професійного рівня, педагогічної майстерності. Володіє високими аналітичними здібностями. Постійно знайомиться з останніми досягненнями передового педагогічного досвіду, технічними новинками.


ГОЛОВА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Системи автоматичного управління
Терещенко Олександр Михайлович


Терещенко

Життєве кредо:
«Розум багатіє від того, що він отримує. Серце — від того, що воно віддає»

   Викладач ІІ категорії, закінчив 2012 року
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, стаж роботи 5 років. Творчо підходе до викладання свого предмету, вимагає чітких і змістовних відповідей. Використовує в своїй роботі найновітніші педагогічні підходи.

Проблема над якою працює викладач
-«Впровадження дистанційного навчання у навчальний процес»
 
Циклова комісія здійснює підготовку фахівців за напрямом 6.050201- «Системна інженерія»
спеціальність «Обслуговування систем управління та автоматики».
Спеціальність охоплює
:сучасні технічні засоби персональних
комп’ютерів; найбільш поширені мови програмування та прикладні програмні системи; засоби автоматизації
проектування та програмування;локальні мікропроцесорні системи управління та автоматики; математичні методи моделювання та управління; методи обробки та передачі інформації; принципи побудови інтелектуальних комп’ютерних систем; нові інформаційні технології; телекомунікаційні та комп’ютерні системи і мережі; принципи побудови систем та прийняття рішень в умовах невизначеності, а саме при здійснені операцій на світових фінансових ринках.

Випускники циклової комісії працюють:
 • в комерційних та банківських закладах, промисловому виробництві, що пов’язані з використанням та
  розробкою систем та пристроїв автоматики та управління;
 • в організаціях по розробці та впровадженню
  сучасної комп’ютерної техніки та програмного
  забезпечення;
    Спеціальність ” Обслуговування систем управління та автоматики ” вважається найбільш універсальною на ринку праці саме тому, що охоплює дуже велике коло застосувань комп’ютерних систем.
Циклова комісія організовує вивчення наступних дисциплін:

 
– Електричні машини і автоматизований привід
– Основи метрології та засоби технологічних вимірювань
– Основи автоматики та телемеханіки
– Цифрова схема техніка
– Теорія автоматичного управління і регулятори
– Обчислювальна і мікропроцесорна техніка
– Проектування систем автоматизації
– Економіка, організація і планування виробництва
– Технічні засоби автоматизованих систем
– Експлуатація технічних засобів автоматизованих систем
– Автоматизація виробничих процесів галузі


Циклова комісія гуманітарної і соціально-економічної підготовки

Голова циклової комісії гуманітарної і соціально-економічної підготовки

Бичкова Марія Василівна викладач вищої категорії.Життєве кредо:“Історія – це свідок часів, світоч правди, життя пам`яті, наставниця життя, вісниця старовини.”
   Викладач предметів:історія України, основи філософських знань, соціологія.
   Методичні розробки:Навчальний посібник «Історія України»; навчально-методичний посібник «Плани семінарських занять та методичні рекомендації до них з історії України»; методичні розробки для самостійної роботи студентів.
   Тема над якою працюю:«Від історичної Васильківщини до сучасного центру туризму, або нотатки краєзнавця».
   Цікаві факти з біографії: служба в армії у 1982-1984 роках, служба в Азербайджані, старший писар штабу в/ч 40426


Якісний склад циклової комісії сьогодні


Фотография 1
Безымянный


   Завдання циклової комісії:
   Формування загальної культури, моралі студентів, прилучення їх до досягнень національної та світової культури, духовним і моральним цінностям народу України; підвищення кваліфікації викладацького складу; ефективне впровадження методів активного навчання студентів; формування у студентів готовності до професійної діяльності.
   Організовує вивчення наступних дисциплін:
   Іноземна мова; філософія; історія України; соціологія; основи правознавства;основи економічних знань; економічна теорія; культурологія; релігієзнавство;українська мова (за професійним спрямуванням; основи педагогіки; політологія.
   Методичні розробки членів ЦК:
   Плани семінарських занять з дисциплін циклу; рекомендації для самостійної роботи студентів; альбоми схем з дисциплін циклу; рекомендації для практичних занять; мультимедійні презентації; розробки конспектів лекцій; навчально-методичні посібники.
   Підручники і методичні посібники, авторами яких є викладачі, що працювали і працюють на кафедрі:навчальний посібник «Історія України» – Бичкова М.В.; навчально-методичний посібник з політології, філософії – Шпеко М.К.; навчальний посібник з економічної теорії – Шпеко М.К.; навчально-методичний посібник семінарських занять з історії України – Бичкова М.В.; завдання для самостійної роботи студентів – Сітуліна І.О., Крилова О.Я., Любчич Е.В.
   Методична робота:

 • Створення, оновлення, доповнення методичних розробок, які пов’язані з проведенням усіх видів занять. Написання методичних розробок щодо впровадження усіх видів занять з використанням інноваційних технологій.
 • З метою впровадження методів інтерактивного навчання, інноваційних методів навчання студентів, обміну досвідом щомісячно на циклі проводяться інструктивно-методичні заняття, наради, засідання «круглого столу».
 • Освоєння та застосування технологій критичного мислення на заняттях з історії та соціології, новітніх методів організації пізнавальної діяльності студентів, розробка спеціальної системи запитань і відповідей.
   Досягнення студентів циклової комісії:
 • Виступи студентів на наукових конференціях, отримання дипломів по темах «І.С.Козловський – видатний український радянський співак, наш земляк»; «Феодосій Печерський – засновник чернецтва на Русі»; «Археологічні знахідки краю – свідки історії»; «Герої – визволителі Васильківщини у Другій світовій війні 1939-1945 р.»
 • 22 квітня 2016 року студенти Васильківського коледжу НАУ прийняли участь у науково-краєзнавчій конференції «Декабристи в Україні» присвяченій 190-річниці повстання декабристів. Студенти третього курсу Полторацька Вікторія та Смірнов Олександр підготували доповідь на тему «Подвиг дружин декабристів». Серед почесних гостей конференції був присутній академік, доктор історичних наук, директор інституту археології Національної Академії Наук Толочко Петро Петрович.
 • Предмет культурологія. Створення студентами четвертого курсу спеціальності «Розробка програмного забезпечення» Богданом Бокщаніним та Владиславом Гедзуром віртуального музею «Сальвадор Далі – світові шедеври». Завданням проекту стало поєднання навчального процесу з ігровим, а саме, створення нових ігор з метою ознайомлення користувачів зі світовими шедеврами образотворчого мистецтва. (Додаток 4).
   Інноваційні форми і методи навчання, які найбільш поширені в роботі викладачів циклової комісії:

 
   Різноманітні форми проведення семінарських занять, зокрема: семінар – «мозковий штурм», семінар – конкурс на кращий проект з застосуванням новітніх технологій навчання, семінар-конференція, семінар-гра , семінар – прес-конференція; кейс-метод, ігрове проектування, симуляції, або ситуаційно-рольові ігри, елементи інтерактивного театру на заняттях з соціології, презентація, міні-лекція. Візуалізація з використанням проектора, відеоматеріалу пов’язаного з темою заняття тощо.
   Створення мультимедійних проектів
   Під час роботи над мультимедійними проектами студенти використовують наступні програми:

 • Microsoft Office (Word, PowerPoint, Publisher, Excel);
 • Microsoft PowerPoint Wed App (створення презентації на планшеті чи смартфоні за допомогою завантаженого застосунку Microsoft PowerPoint Wed App);
 • Створення онлайн-презентації у сервісі Prezi (загалом принципи роботи PowerPoint і Prezi схожі. Проте на відміну від звичайних презентацій PowerPoint, у Prezi можна створити нелінійні мультимедійні документи з нестандартними переходами між слайдами);
 • Microsoft Windows Live Photo Gallery (створення панорам, колажів на основі декількох знімків);
 • Windows Movie Maker (для створення фільмів із наявних відеозаписів і фотографій);
 • Deep Zoom by Microsoft (створення інтерактивних 3D- зображень);
 • Microsoft Photosynth (для створення об’ємних сцен об’єкта) тощо.

   Додаток
Додаток_1
Додаток_2
Додаток_3
Додаток_4


ГОЛОВА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Розробка програмного забезпечення, очолює Романовська Ліана Олександрівна.


chief

Життєве кредо:
«Тільки той, хто тримає в руках освіту, здатний змінювати обличчя землі»

   Викладач І категорії, закінчила 2002 року Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, педагогічний стаж 10 років. Ліана Олександрівна відповідально ставиться до викладання предметів і роботи в цілому, постійно працює над підвищенням своєї кваліфікації. Використовує в роботі нові методи викладання і виховання студентів. Компетентний педагог та прекрасна людина.
Тема, над якою працює викладач: “Удосконалення форм і методів проведення занять інформатики та створення середовища для самореалізації та всебічного розвитку особистості”.

«РПЗ» Розробка програмного забезпечення

Ця спеціальність – одна з найнеобхідніших спеціальностей сьогодення. Попит на фахівців в галузі розробки програмного забезпечення щодня зростає. Банки, інтернет-провайдери, підприємства малого, середнього й великого бізнесу, фірми, що займаються розробкою й тестуванням програмного забезпечення, державні підприємства, науково-дослідні інститути й лабораторії зацікавлені в прийомі на роботу наших випускників.
Студенти, які навчаються за даною спеціальністю, отримують кваліфікацію технік-програміст.
Ви зможете оволодіти наступними навиками:

 • створювати Windows – додатки з використанням клієнт-серверних технологій, графіки, баз даних і мультимедіа;
 • правильно та в короткий термін прораховувати алгоритми розв’язання поставлених завдань і вартість їхнього впровадження;
 • проектувати бази даних різного ступеня складності та об’єму, керувати ними;
 • розробляти інтернет – додатки, що реагують на дії користувачів і надають інформацію, розміщену в базах даних;
 • автоматизувати роботу з базами даних (як з однією, так і з кількома базами одночасно), залежно від поставленого завдання або вимог замовника; брати участь у розробці комп’ютерних ігор;
 • модифікувати Windows – додатки під конкретні замовлення;
 • розробляти мережеві додатки;
 • створювати утиліти, що вирішують повсякденні проблеми користувача; тестувати програмне забезпечення, використовуючи сучасні методики й технології;
 • проектувати програмні проекти, незалежно від кінцевої мови реалізації;
 • управляти всіма аспектами й тонкощами програмних проектів; документувати створювані додатки;
 • застосовувати прийоми екстремального програмування для успішної роботи команди;

Циклова комісія організовує вивчення наступних дисциплін:

– Основи програмної інженерії
– Основи програмування та алгоритмічна мова
– Професійна практика програмної інженерії
– Об’єктно-орієнтоване програмування
– Групова динаміка і комунікації
– Дискретні структури
– Алгоритми та структури даних
– Бази даних
– Людино-машинний інтерфейс
– Конструювання програмного забезпечення
– Архітектура комп’ютера
– Операційні системи
– Проектний практикум
– Організація комп’ютерних мережщ


ЦИКЛОВА КОМІСІЯ: «Організація виробництва»

Голова циклової комісії організація виробництва

Бабало Олена Вікторівна викладач першої категорії.   Життєве кредо:«Мети досягає той, хто її прагне»
   Педагогічне кредо:Учитись важко, а учитись ще важче, але не мусити зупинятись ти. Як дітям віддаси це найкраще, той сам сягнеш нової висоти.
   Викладач предметів:українська мова і література, зарубіжна література, розміщення продуктивних сил і регіональна економіка.
   Працюю над темою:«Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка в Київській області»
   Факти з біографії:у 2005 році закінчила Тернопільську академію народного господарства, здобула кваліфікацію спеціаліста з економіки підприємства; у 2010 році закінчила Національний педагогічний університет імені
М. Драгоманова.

Якісний склад циклової комісії сьогодні


DSC_2068

Безымянный 1

   Циклова комісія «Організація виробництва» створена у 2014 році для підготовки фахівців за спеціальністю «Організація виробництва» ( з 2016 р. спеціальність «Менеджмент» кваліфікація «Організатор виробництва»).
   Завдання циклової комісії: підготовка конкурентоздатних, професійно-компетентних фахівців у галузі управління. Навчити студентів використовувати професійні знання для організації трудового середовища; розвивати здатність до ділових комунікацій, навички роботи в колективі; розвивати уміння адаптувати виробництво відповідно до змін потреб ринку; формувати сучасні уявлення про методичні основи та основні фактори, що обумовлюють якість та конкурентоспроможність продукції; розвивати здатність до розробки, впровадження та оцінки інновацій; вчити студентів приймати оперативні рішення щодо виробничої діяльності тощо.
   Організовує вивчення наступних дисциплін:економіка підприємства; економічний аналіз; бухгалтерський облік; фінанси підприємства; комерційне право; трудове право; маркетинг; менеджмент; діловодство; технологія галузі організація виробництва; макроекономіка, мікроекономіка; фінанси гроші, кредит.
   Методичні розробки членів циклової комісії:Посібник «Самостійна робота з дисципліни» економічна теорія» автори: Гончарук А.І., Галич Н.С..
   Журнал «Структурно-логічні схеми та таблиці» з дисципліни «Основи правознавства» автор Снігир Л.П.
   Посібник «Словник економічних термінів» з дисципліни «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» автор Бабало О.В.
   Якщо ви вирішили обрати спеціальність «Менеджмент» маєте гарну нагоду оволодіти наступними навиками:

 • організації ведення бухгалтерського обліку на підприємстві;
 • нормування праці в різноманітних виробничих процесах аналізу практики фінансових відносин суб’єктів господарювання;
 • ефективного управління персоналом; – використовувати інформаційні технології для вирішення практичних завдань в галузі професійної діяльності тощо.

   Наші випускники працюють:помічник керівника; секретар адміністративних органів; інспектор з контролю за виконанням доручень; інспектор з кадрів; організатор з персоналу; технік з праці, з підготовки виробництва; менеджер.ДРУГЕ ВІДДІЛЕННЯ

Очолює Вінніков Геннадій Іванович


Завідувач відділення


   Завідувач другого відділення Вінніков Геннадій Іванович викладач вищої категорії, педагогічний стаж 50 років. На посаді викладача, голови циклової комісії у Васильківському коледжі НАУ працює з 2007 року, з 2015 року завідувачем другого відділення.
   Викладач таких дисциплін:«Деталі машин»; «Нарисна геометрія та інженерна графіка»; «Безпека життєдіяльності», з предметів викладання напрацьована двадцять одна розробка; навчальний посібник «Деталі машин».
   До складу другого відділення підготовки фахівців входять такі циклові комісії:

 • “Радіотехніка” зі спеціальності “Технічна експлуатація радіоелектронного устаткування повітряних суден”;
 • “Авіоніка” зі спеціальності “Обслуговування пілотажно-навігаційних комплексів”;
 • “Соціальна робота”;
 • “Природничо-наукова підготовка”;
 • “Фізичне виховання”.


Циклова комісія «Авіоніка»

Голова циклової комісії Київський Геннадій Вікторович   Життєве кредо: “Про те, наскільки достойна особистість потрібно судити не по її великим талантам, а по тому, як людина їх використовує”. Ф. Ларошфуко.
   Викладач предметів:електропостачання ПС, авіаційні електричні машини, Електропривод в системах авіоніки ПС, основи експлуатації авіоніки, технічна експлуатація авіоніки.
   Методичні розробки:Навчальний посібник з дисципліни «Цифрова схемотехніка»; «Методична розробка викладачу-початківцю». Альбоми схем з дисциплін: «Цифрова схемотехніка», «Електрообладнання ПС», «Інформаційно-вимірювальні системи авіоніки». Планшет змінного струму Іл-76. Планшет постійного струму Іл-76. Стенд «Протипожежна система» літака Іл-76. Планшет «Електричні датчики». Планшет «Електричні дистанційні передачі». Методичні розробки з дисциплін: «Електрообладнання, інформаційно-вимірювальні системи авіоніки»/
   Тема над якою працюю:«Технічне обслуговування та технологічні карти електропостачання літака Як-40».
   Цікаві факти з біографії:закінчив Васильківське ВАТУ в 1999 р. закінчив Київський Інститут ВПС. В 2010 році звільнився у запас в званні майор.


Якісний склад циклової комісії сьогодні


київський

Безымянный

   Завдання циклової комісії:підготовка фахівців з обслуговування пілотажно-навігаційних комплексів, спеціалістів по обслуговуванню літаків у аеропортах; надання студентам кваліфікації «Технічний фахівець-електрик», яка є універсальною для роботи у різних галузях економіки та конкурентоздатною на сучасному ринку праці.
   Пріоритетним завданням комісії є надання студентам рівних можливостей для професійного оволодіння наступними навиками: технічним обслуговуванням систем Авіоніки; аналіз, пошук та усунення несправностей в бортових та побутових електричних мережах; обслуговування тригери електроенергії постійного та змінного струму.
   Спеціальність охоплює:всі електронні системи розроблені для виконання на літальних апаратах. Це системи комунікації, навігації, відображення даних і дистанційне керування різними пристроями.
   Склад авіоніки:система індикації; система управління польотом; система навігації; система реєстрації параметрів польоту; система електропостачання.
   Циклова комісія організовує вивчення наступних дисциплін:теорія автоматичного управління, основи теорії кіл, основи експлуатації авіоніки, технічна експлуатація авіоніки, електропостачання повітряних суден, авіаційні електричні машини, електропривод в системах авіоніки ПС,електрообладнання ПС, інформаційно-вимірювальні системи авіоніки, навчальна практика.
   Методичні розробки членів ЦК:навчальні посібники: «Авіаційні електричні машини», «Електропостачання ПС», «Технічна експлуатація авіоніки»; альбоми схем: «Авіаційні електричні машини» , «Теорія автоматичного управління» «Електропостачання ПС», «Електропривод в системах Авіоніки ПС» – автор Київський Г.В. ; «Основи електротехніки і електронної автоматики» (об’єм 204 сторінки) – автор Маштепа Б.В.; альбом схем «Обладнання літака» – автор Постніков О.О. Розроблені та впровадженні в навчальний процес:

 • Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Теорія машин та механізмів» (об’єм 72 сторінки). «Робочий зошит для самостійної роботи студентів» з дисциплін: «Основи теорії кіл»; «Теоретичні основи електротехніки»; «Електроніка та електротехніка» (об’єм 60 сторінок).
 • Методичні рекомендації по виконанню курсових робіт «Розрахунок параметрів складних кіл постійного і змінного струму» (об’єм 60 сторінок) з дисциплін: «Основи теорії кіл» та «Теоретичні основи електротехніки».
 • Методичні рекомендації по виконанню курсових робіт «Розрахунок параметрів складних кіл постійного і змінного струму» (об’єм 60 сторінок) з дисциплін: «Основи теорії кіл» та «Теоретичні основи електротехніки». методичні рекомендації по виконанню курсової роботи «Структурний аналіз і кінематичний розрахунок плоских механізмів» (об’єм 70 сторінок).
 • Технологічна документація для проведення електромонтажної практики об’ємом 60 сторінок і педагогічним навантаженням для спеціальності: «Обслуговування пілотажно-навігаційних комплексів»; «Технічна експлуатація радіоелектронного устаткування повітряних суден»;

   Матеріальне забезпечення циклової комісії:стенди: «Електропостачання літака ИЛ-76», макети та агрегати електрообладнання літаків: Ил-76, Ан-12, Ан-24. Практичні заняття студентів проходять на власному літаку коледжу Як-40.
   Випускники коледжу працюють:державне підприємство завод 410 ЦА; державне підприємство завод «Антонов»; Збройних Силах України; акціонерне підприємство по обслуговуванню електромереж – «Електромонтажерами» (Київ обленерго) та інших підприємствах різних форм власності та галузей економіки.Циклова комісія «Соціальна робота»

Голова циклової комісії «Соціальна робота»

Перехрест Олена Юріївна викладач ІІ категорії.Життєве кредо:«Немає нічого хорошого і нічого поганого. Все залежить від того, з якого боку на це подивитися»
Викладач предметів:загальна психологія; вікова психологія; соціальна психологія; теорія соціальної роботи; історія соціальної роботи в Україні та за кордоном; соціальна робота з дітьми,сім’ями, жінками; документальне забезпечення соціальної роботи; місцеве самоврядування і соціальна робота; етика та естетика.
Методичні розробки:Плани семінарських занять та методичні рекомендації до них з дисциплін «Загальна психологія», «Вікова психологія», «Соціальна психологія», «Історія соціальної роботи в Україні та за кордоном», «Теорія соціальної роботи»; методичні розробки для самостійної роботи студентів.
Тема над якою працюю:«Соціально-психологічна підтримка молодих сімей»
Цікаві факти з біографії: закінчила НПУ ім. М.П. Драгоманова у 2010 році, магістр соціальної педагогіки та практичної психології. Педагогічний стаж 7 років.

Якісний склад циклової комісії сьогодні


DSC_2490

Безымянный


   Завдання циклової комісії:розвивати творчу особистість, виявляти і розкривати індивідуальні здібності і потенціал майбутнього соціального працівника, формувати у студентів емпатію, виховувати людяність, терпимість, любов до людей, громадянську зрілість і соціальну активність.
   Викладачі циклової комісії «Соціальна робота» співпрацюють з різними соціальними, молодіжними та благодійними організаціями. Важливе місце в діяльності комісії займає навчальна і методична робота, зорієнтована на створення та удосконалення нового покоління навчальних програм з кожної дисципліни, методичного забезпечення і підвищення ефективності викладання фахових дисциплін, модернізації використання соціально-психологічних технологій.
   Організовує вивчення наступних дисциплін:загальна психологія; вікова психологія; соціальна психологія; методика та технології соціальної роботи; право соціального забезпечення; економіка соціальної роботи; цивільне та господарське право; трудове право; сімейне праве; адміністративне право; організація й облік соціальних виплат; соціальна робота з сім’ями, дітьми, жінками; соціальна робота з окремими категоріями клієнтів; медико-соціальні проблеми людей з функціональними обмеженнями; документальне забезпечення соціальної роботи; анатомія та фізіологія нервової системи; соціологія; історія соціальної роботи в Україні та за кордоном; основи соціальної педагогіки; теорія соціальної роботи; соціальна робота на виробництві; місцеве самоврядування і соціальна робота; основи валеології; етика та естетика; основи медичних знань.
   Методичні розробки членів ЦК:

 • методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисциплін циклу;
 • методичні рекомендації по виконанню курсових робіт з дисципліни «Методика та технології соціальної роботи»;
 • плани семінарських занять з дисциплін циклу;
 • мультимедійні презентації;
 • розробки конспектів лекцій;
 • схеми та стенди до дисциплін в аудиторіях.

   
   Досягнення студентів циклової комісії:
   Студенти циклу «Соціальна робота» приймають активну участь у проведенні різноманітних заходів соціального характеру, які організовуються центром соціальних служб сім’ї та молоді міста та району.
   З метою поширення інформації про соціальну роботу та підвищення рівня обізнаності студентів щодо соціальних проблем та потреб суспільства щорічно, в листопаді, організовують святковий захід до Дня працівника соціальної сфери.
   З метою пропаганди здорового способу життя та профілактики шкідливих звичок серед учнівської та студентської молоді на чолі з методистом Оленою Пєстріковою організовують виступи агітбригади «Ендорфін» в школах міста та району.
   Інноваційні форми і методи навчання, які найбільш поширені в роботі викладачів циклової комісії:
   Використання різних форм проведення аудиторних занять, а саме: тренінги, відео лекції, перегляд навчальних документальних фільмів, рольові ігри, робота в міні-групах, елементи арт-терапевтичних тренінгів, семінари-колоквіуми.
   Випускники коледжу працюють:спеціалістами у відділах управліннях праці та соціального захисту населення, організаторами соціальної служби на виробництві, фахівцями по роботі з різними категоріями клієнтів у соціальних центрах, спеціалістами у громадських організація, спеціалістами центру зайнятості населення та в ін. державних та недержавних організаціях.