Виховна робота

ПОЛОЖЕННЯ

про навчально – виховний відділ

Васильківського коледжу

Національного авіаційного університету
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Навчально – виховний відділ Васильківського коледжу Національного авіаційного університету (далі навчально – виховний відділ) є структурним підрозділом коледжу та здійснює навчально – виховну діяльність, яка забезпечує підготовку фахівців освітньо – кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». 1.2.Навчально – виховний відділ на чолі з заступником начальника коледжу з начально – виховної роботи підпорядковується начальнику коледжу. 1.3.Безпосереднє керівництво навчально-виховною діяльністю здійснює заступник начальника коледжу з навчально – виховної роботи у відповідності до посадової інструкції. 1.4. У своїй діяльності навчально – виховний відділ керується Конституцією України, Законами України, підзаконними нормативно – правовими актами, Положенням про Васильківський коледж Національного авіаційного університету. 1.5.До складу навчально – виховного відділу входять методист вищої категорії, методисти І категорії, секретар навчальної частини, провідний фахівець з виховної роботи, провідні фахівці, бібліотекар, бібліограф, діловод, секретар навчальної частини.

2.ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

2.1.Завданнями навчально – виховного відділу є: – проведення навчально – виховної діяльності, яка включає навчальну, виховну, наукову, культурну, методичну діяльність; – забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину, природу суспільство; – формування соціально зрілої творчої особистості, виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян; – формування громадської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людства; – надання методичної допомоги предметним (цикловим комісіям) з питань організації навчального процесу, роботи з молодими викладачами, ведення навчально – методичної документації; – аналіз успішності студентів за підсумками іспитів, диференційованих заліків, а також проведення заходів викладачами циклових комісій з підвищення якості знань студентів. Вивчення роботи предметних (циклових) комісій, окремих викладачів щодо ефективності використання різних форм і методів навчання, інноваційних технологій навчання; – координація планування роботи кураторів предметних (циклових) комісій у групах студентів; – надання допомоги педагогічним працівникам в плануванні, організації та проведенні заходів до свят, ювілейних дат, заходів етнографічного характеру, видання стінних газет та радіогазет; – організація і підвищення професійної майстерності викладачів через стажування; – забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості та взаємної довіри у стосунках між працівниками, викладачами, студентами ; – забезпечення набуття студентами знань у певній галузі, підготовка їх до професійної діяльності; – організація роботи щодо зміцнення морально – психологічного стану працівників та студентів коледжу; – проведення культурно – виховної і просвітницької роботи; – забезпечення виконання умов державного контракту та інших угод на підготовку фахівців з вищою освітою; – інформування абітурієнтів і студентів про ситуацію, що склалася на ринку зайнятості; – перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів, просвітницька діяльність; – забезпечення харчування та належні умови проживання студентів коледжу. 2.2.Функціями навчально – виховного відділу є: – планування навчально – виховного процесу в коледжі; – складання навчального плану підготовки молодших спеціалістів; – підготовка документів на відкриття нових спеціальностей; – організація процесу навчання; – організація, проведення урочистих подій та свят; – проведення виховних заходів зі студентами; – планування і складання розкладу занять; – методичне забезпечення навчально – виховного процесу; – контроль якості проведення навчального процесу; – організація підготовчих курсів для вступників до коледжу; – організація прийому студентів на навчання в коледжі; – підготовка документів на зарахування студентів до коледжу, на переведення на наступні курси, відрахування і поновлення на навчання, переведення до іншого вузу та ін..; – підготовка матеріалів на засідання адміністративної та педагогічної рад; – підготовка матеріалів для атестації викладачів згідно з Положенням про атестацію; – підготовка пропозицій по підбору педагогічних кадрів; – організація підвищення кваліфікації викладацького складу; – організація та забезпечення впровадження в навчальний процес нових методів викладання з широким впровадженням технічних засобів навчання; – підготовка документів з навчально – методичної роботи; – розробка проектів річних планів – графіків навчально- методичної роботи коледжу; – організація забезпечення бібліотеки навчальними посібниками, спеціальною літературою і контроль за своєчасним внесенням змін і доповнень у керівні документи, ведення контрольних екземплярів цих документів; – облік і аналіз успішності навчання студентів; – підготовка випускної документації і облік її видачі; – облік виконання навчального навантаження викладацьким складом; – планування завантаження аудиторій, лабораторій та ін.

План виховної роботи 2017-2018
ПЛАН ВР по напрямках 2017-2018 н.р.